IJAYA - תחרות בינלאומית לאמנים יהודים
התקיימה בגלריה בן-אורי בלונדון, במארס 2007.

.היצירה "עולם משלהם" של אורית לנדאו זכתה בציון לשבח

A WORLD OF THEIR OWN

פיסול - זכוכית

חזרה לתערוכות